TÜRK – ARAP TURİZM ORGANİZASYON DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: “Türk – Arap Turizm Organizasyon Derneği” dir.

Derneğin merkezi İzmir’dir. Kısa adı TATO’ dır.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2-Dernek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Yurtta Sulh Cihanda Sulh söylevlerinin ruhu ışığı ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ilkeleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile aşağıda isimleri belirtilmiş Türk ve Arap Ülkeleri arasındaki turizm, sağlık turizmi, ticari, kültürel, sosyal yakınlaşmayı sağlamak ve hali hazırda bulunan derin kardeşlik bağlarım güçlendirmeye katkıda bulunacak çalışmaları kişiler, kamu ve özel kuruluşlarla birlikte ya da tek başına yürütmek amacı ile kurulmuştur.

İlgi alanımızdaki Ülkeler:

1– Türkiye Cumhuriyeti

2– Suudi Arabistan Krallığı

3– Birleşik Arap Emirlikleri

4– Katar Devleti

5– Bahreyn Devleti

6– Kuveyt Devleti

7– Ürdün Haşemi Krallığı

8– Irak Cumhuriyeti

9– Suriye Arap Cumhuriyeti

10– Lübnan Cumhuriyeti

11– Umman Sultanlığı

12– Filistin Devleti

13– Yemen Cumhuriyeti

14– Mısır Arap Cumhuriyeti

15– Tunus Cumhuriyeti

16– Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti

17– Libya Arap Sosyalist Halk Cumhuriyeti

18– Fas Krallığı

19– Moritanya İslam Cumhuriyeti

20– Sudan Cumhuriyeti

21– Somali Demokratik Cumhuriyeti

22– Cibuti Cumhuriyeti

23– Komor Adaları

24– Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

25– Azerbaycan Cumhuriyeti

26– Türkmenistan Cumhuriyeti

27– Özbekistan Cumhuriyeti

28– Kazakistan Cumhuriyeti

29– Kırgızistan Cumhuriyeti

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Türk ve Arap ülkelerindeki iş çevrelerine,turizm, turizm ve sağlık merkezleri, sağlık turizmi, konferans turizmi, yatırım turizmi, kültür turizmi, eğitim turizmi, tarih turizmi, bilim turizmi, ekonomi, finans ve benzeri alanlarda konularda görüş bildirmek ve uygulamada yardımcı olmak,

2-Türk ve Arap ülkelerindeki iş ve sosyal kuruluşlarıyla ilişkiye girmek, üyelerine turizm, kongre turizmi, yatırım turizmi, sağlık turizmi, otistik turizmi (otistik sağlık projeleri yürütmek), inanç turizmi, kültürel turizmi, eğitim turizmi ve benzeri konularda olanaklar sağlamak ve amaca uygun konularda haberleşmeyi sağlamak,

3- Türk ve Arap ülkelerindeki iş çevreleri ve üyeleri arasındaki dostluğun, anlayış ve ortak çıkarlara dayalı çalışmaların gelişmesini sağlamak,

4-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek bilgi, öneri ve fikir alışverişi ile Türk ve Arap ülkeleri iş çevrelerinin ortak iş yapmak, iş gelişmesine yardımcı olmak, üyeleri arasındaki sosyal ve turizm bilinci geliştirerek işbirliğini sağlamak ve böylece daha ileri bir toplum düzeyine ulaşmak için çalışmak,

5-Derneğin amacı doğrultusunda iş, sosyal, kültürel yaşamda düşünce ve hareket birliği yaratılması konusunda çalışmalar yapmak, amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

6-Ülkemizin Uluslararası rekabet gücün, Arap ekonomisindeki yerini geliştirmek için dünya standartlarına uygun mal ve hizmet üretimi için uyarıcı ve yol gösterici çalışmalar yapmak,

7-Türk ve Arap toplumlarının öncelikli ekonomik, turizm, kongre turizmi, yatırım turizmi, kültürel turizmi, eğitim turizmi, sağlık turizmi alanında akademik projeler kurmak ve yürütmek, tarihi turizmi, bilimsel turizmi ve sosyal konulardaki ilişkileri ile ilgili araştırmalar yapmak, yaptırmak, özel ihtisas komisyonları oluşturmak.

8-Türk ve Arap toplumlarının birbirlerine tanıtmak ve yakınlaştırmak için yazılı ve sözlü yayınlar belgesel filmler hazırlamak ve yayınlamak,

9-Türk ve Arap toplumlarının sahip olduğu doğal, tarihi, turistik, kültürel, folklorik vb. gibi değerlerini tanıtmak amacıyla konferans, panel, seminer, yarışma, izinler alarak şenlik, festival düzenlemek, sergiler açmak ve geceler düzenlemek,

10- Arap ülkeleri vatandaşlarının Türkiye’deki ticari, turizm ya da başka amaçlı gezilerinde veya Türkiye’de yerleşmesi durumunda aynı şekilde Türk vatandaşlarının da Arap ülkelerine gitmesi durumunda uyum sağlaması, yardımcı olma, gözetme, özen gösterme,

11-Türkiye ve Arap ülkelerindeki üniversiteler arası eğitim, bilim, teknik ve benzeri konularda bilgi alışverişi, araştırma, konferans, seminer, panel ve kurs gibi etkinlikler yapmak, Türkiye’de ilgili kurumlarda izin alarak yabancı dil kursları, Arap ülkelerinde ise Türkçe dil kursları teşvik etmek, düzenlemek, uygulamak ve yönetmek,

12-Üyelerin sorunlarının belirleyerek üyeler arasındaki ekonomik ilişkileri turizm, sağlık turizmi, yatırım turizmi ve etkileşimi geliştirmek, bu amaçla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, her türlü fuarlara katılıp üyelerinin iş ilişkilerine girmelerini sağlayıp yabancı ülkelerde düzenlenen fuarları üyelerine bildirmek, gerekirse bunlara toplu olarak katılım sağlamak,

13-Demek, tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere Uluslar arası faaliyette demekler ve sivil kuruluşları işbirliğinde bulunabilir veya yurtdışında temsilcilik veya şube açabilir, yurtdışında dernek veya üst kuruluş kurabilir, reklamcılık, halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler, sergi ve fuar organizasyon hizmetleri dahil yurtdışında derneklerin kuruluşuna katılabilir.

14-Görüşlerini kamuoyuna ve ilgililere duyurmak için radyo, televizyon, gazete, dergi, kitap, bülten, broşür, gelişen bilişim teknolojileri gibi yayın araçlarından yararlanmak iletişim organları ile yakın işbirliği içinde olmak,

15-Benzer ilkeler doğrultusunda çalışan diğer deneklerle işbirliği yapmak Arap ülkelerinde Türk-Arap İşbirliği Demeği dostluk dernekleri açılmasını önermek, teşvik etmek,

16-Üyelerinin Arap ülkelerine serbestçe (vizesiz) seyahat edebilmeleri için gerekli yerlerle girişimlerde bulunmak veya Türkiye cumhuriyeti vatandaşlarına konmuş olan vize uygulamasını kendi üyelerine uygulatmamak,

17-Resmi kuruluşla, odalar, borsalar, meslek kuruluşları, vakıf, demek, birlik ve benzeri kuruluşlarla işbirliği yapmak, uğraş verdiği konularda birlikte kamuoyu oluşturmak,

18-Amacına uygun etkinliklerle ilgili olarak gayri menkuller edinmek, ipotek dahil olmak üzere gayri menkuller üzerinde her nev’i irtifak şuf’a gibi ayni, kira gibi şahsi hakları iktisap, tesis, terkin yada fek etmek,

19-Yardım toplama kanunu ile bu tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alıp, vermek, koşullu ya da koşulsuz vasiyetleri kabul etmek, Demek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarının karşılamak amacıyla sandık kurmak,

20-Derneğin amacına ve hizmet konularına ilişkin gerekli görülecek diğer çalışmaları yapmak,

21-Yasal izinlerin alınması koşuluyla, üyelerin yararlanmasına yönelik, demek amaçlarına ilişkin etkinliklerle üyeler arasında birlik ve beraberliğin geliştirici etkinliklerin kapsamlı yapılabileceği bir lokal açmak ve işletmek,

22-Demek maddi olanaklarına bağlı olarak yönetim kurulu kararıyla eğitim yapan maddi durumu zayıf öğrencilere burs verilmesi,

23-Açık arttırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi, eğitim ve öğretim hizmetleri sempozyum, konferans, kongre ve seminerlerin düzenlenmesi ve idari hizmetler, spor kültür ve eğlence hizmetleri, dergi, kitap, gazete vb. yayınlama hizmetleri film, televizyon ve radyo programları yapım hizmetleri,

24-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, uluslararası işbirliği alanında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.